КНЕУ / ФЕФ(6104) / II курс / 5ый поток (17-20)
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню
Категории каталога
Английский [1]
Applied economics and Grammar
РПС [3]
Философия [4]
Укр. Словесность [2]
Социология [2]
Теория вероятности [4]
Другие предметы [2]


Главная » Файлы » Шпаргалки за 1 курс » Философия

Моя шпора по философии
Скачать (410.6 Kb)

26.06.2007, 19:18

Внимание! Большинство шпаргалок написаны на УКРАИНСКОМ языке.

Релігієзнавство
1. Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання
2. Поняття релігія.
4. Багатоманітність релігій та їх класифікація.
5. Ранні релігійні вірування.
6. Релігія Стародавнього Єгипту.
7. Релігія Стародавніх греків.
8. Релігія стародавніх римлян.
9. ведичні релігії Стародавньої Індії
10.Індуїзм.
11. Буддизм.
12. Баптизм
13. Конфуціанство.
14. Даосизм
15. Релігійні уявлення стародавніх слов’ян
16. Іудаїзм.
17. Виникнення та ранній період християнства, його догматика.
18. Православ’я, його догматика.
19.Католицизм, його догматика.
20. Реформація та виникнення протестантизму.
21. Християнська церква в Київській Русі.
22.Уніатська (греко-католицька) церква
23.Іслам, його догматика та особливості сучасного етапу розвитку.
24.Протестантизм.
25. Свобода совісті у сучасній Україні
26. Новітні релігійні течії.
27.Зороастризм.
28.Проблема класифікації релігій.
29. Язичництво.
30. Екуменізм в сучасному світі.

Логіка
1.Предмет логіки, логічна культура мислення
2. Основні історичні етапи розвитку логіки.
3. Аристотель як фундатор формальної логіки.
4.Поняття, їх види.
5.Правило оберненого співвідношення між змістом і обсягом понять:
6.Відношення між поняттями
7.Правила визначення понять
8.Операція доповнення поняття
9.Поділ понять (дихотомічний) і за видовою ознакою
10. Правила поділу понять.
11. Способи і правила визначення понять
12. Прості судження та їх видиєне є.
13. Атрибутивні судження, їх класифікація.
14.Правила логічного квадрату.
15.Складні судження, їх види.
16.Види суджень за якістю та кількістю.
17.Модальні судження
18.Основні закони логіки
19.Умовиводи, їх види
20. Безпосередні умовиводи (БУ)
21.Категоричний силогізм (КС)
22.Основні фігури категоричного силогізму
23.Модуси категоричного силогізму
24.Умовно-категоричний силогізм
25.Розділово-категоричний силогізм
26.Полісилгізми
27.Індуктивні умовиводи
28.Аналогія, її різновиди
29.Доведення і спростування
30. Мислення і мова
1-Зародження філософської думки у Стародавній Індії.
2-Основні філософські школи Стародавнього Китаю.
3-Основні риси і етапи розвитку античної філософії.
4-Антична філософія: космоцентризм.
5-„Лінія Платона” і „лінія Демокрита” в філософії античності.
6-„Наївний матеріалізм” філософів мілетської школи.
7-Стихійна діалектика (Геракліт)
8-Софісти
9-Етика Сократа.
10-Ідеальна держава Платона
11-Аристотель як систематизатор античної філософії і логіки.
12-Етика стоїків.
13-Основні риси філософії Середньовіччя.
14-Апологетика: примат віри.
15-Патристика: віра для розуміння.
16-Схоластика: проблема універсалій(номіналізм та реалізм)
17-Томізм та проблема гармонії віри з розумом.
18-Основні риси філософії Відродження.
19-Діалектика доби відродження(М.Кузанський).
20-Філософія Реформації ( М. Лютер, Ж. Кальвін)
21-Натурфілософія доби Відродження.
22-Основні риси філософії Нового часу.
23-Емпірична філософія Ф.Бекона.
24-Що таке «Новий Органон» і «Нова Атлантида» у Ф. Бекона.
25-Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р.Декарта.
26-Соціально – філософська концепція Т. Гоббса.
27-Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.
28-Монадологія В. Лейбніца
29-Британське просвітництво (Дж. Локк).
30-Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Волбтер).
31-Агностицизм філософії І. Канта
32-Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив".
33-Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.
34-Релігійна філософія. Неотомізм.
34а-Позитивізм і неопозитивізм
35-Психоаналіз та неофрейдизм.
35а-Екзистенціалізм
36-Філософія Київської Русі
36а-Герменевтика
37-Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін..
38-Філософське вчення Г.С.Сковороди.
39-«Філософія серця» Григорія Сковороди
40-Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.
41-"Філософія серця" П.Юркевича.
42-І.Я.Франко про українську національну ідею.
43-Філософські погляди В.І.Вернадського.
44-Соціальне прогнозування.
45-Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
46-Філософія як світогляд
47-Історичні типи світогляду
48-Проблема визначення предмету філософії
49-Основні функції філософії.
50-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
51-Поняття матерії.
52-Рух, основні його форми і властивості
53-Свідомость, як вища форма відображення дійсності
54-Вихідні принципи пізнання
55-Чуттєве пізнання, йогоформи
56-Логічне пізнання, його форми.
57-Істина як процес
58-Критерії істини
59-Інтуїція, її різновиди.
60-Емпіричні і теоретичні методи пізнання
61-Основні поняття і завдання праксеології
62-Сутність людини, сенс її життя.
63-Проблема свободи і відповідальності людини
64-Філософська антропологія
65-Історичний матеріалізм як соц філософія марксизму.
66-Роль народонаселення і природних умов в роз-ку суспільства
67-Формаційна теорія суспільного розвитку(К.Маркс)
68-Цивілізаційні моделі розвитку суспільства
69-Сутність духовного життя суспільствасуспільна свідомість.
70-Поняття суспільної свідомості, її структура
71-Правова свідомість
72-Хрuстuянська мораль i господарська дiяльнiсть.
73-Методологія, рівні методологічного знання.
74-Методології загальнонаукового рівня системний аналіз, синергетика тощо) (22)
75-Парадигма ,стиль мислення , наукова картина світу.
76-Основні принципи діалектики
77-Категорії діалектики
78-Діалектика і її альтернативи
79-Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.
80-Натурфілософія доби Відродження.
81-Філософія французького матеріалізму.
82-Філософія Фіхте і Шеллінга.
83-Філософська думка укр.диаспори – Д.Чижевський,.Липинський.
84-Закони взаємопереходу кількісних та якісних змін у діалектиці.
85-Закон заперечення заперечення у діалектиці.
86-Категорії окремого та загального у філософії.
87-Категорії форми та змісту у філософії.
88-Категорії явища та сутності у філософії.
89-Проблема причинності, характер і види причинних зв’язків.
90-Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.
91-Поняття практики у філософії.
92-Проблема пізнання в філософії.
93-Наука як гносеологічний та соціальний феномен.
94-Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання. Сенсуалізм та раціоналізм.
95-Проблема соціального пізнання, його специфіка.
96-Загальнологічні методи пізнання.
97-Поняття суспільно-економічної формації, його місце в історії філософії.
98-Суспільство як феномен, проблеми його осмислення у філософії.
99-Роль потреб, інтересів та ціннос-тей в житті людини та сустпільства.
100-Проблема соціального прогреса та його критерії.
101-Проблема життя та смерті в філософії, життя як цінність.
102-Поняття випадковості та необхідності, можливості та необхідності.
103-Філософія неотомізму – історія та проблема.
104-Неотомізм
105-Ділектика, як метод філософії.
106-Філософія Стародавньої Греції.
107-Філософське вчення Платона.
108-Філософія Арістотеля.
109-Західноєвропейська середньовічна філософія. Боротьба реалізму та номіналізму
110-Філософське вчення Фоми Аквінського.
111-Філософське вчення Р.Декарта
112-Філософське вчення Ф.БЕКОНА.
113-Філософське вчення Б.Спінози.
114-Проблема людини у філософії Французського Просвітництва (ФП).
115-Філософське вчення Канта.
116-Філософське вчення Гегеля, супереч-ність між його методом та системою.
117-Філософське вчення Феєрбаха (Ф).
118-К.Маркс про відчуження праці.
119-Ідеї матеріалізму та діалектики в роботах Ф.Енгельса.
120-Філософські ідеї у працях Леніна.
121-Філософська думка Київської Русі.
122-Філософські погляди Г.Сковороди.
123-І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський про укр.ідею.
124-Філософські аогляди Т.Шевченка та його роль в становленні української ідеї.
125-Проблема людини у філософських вченнях Соловйова (С) та Бердяєва (Б).
126-Філософія неопозитивізму – історія та проблеми.
127-Філософія екзистенціалізму (Е) – історія та проблеми.
128-Роль Києво-Могилянської академії у розвитку української філософії.
129-Філософське значення психоаналізу (П).
130-Філосовські погляди Юркевича.
131-Соц.-філ.погляди ідеологів Кирило-Мефодіївського Братства.
132-Герменевтика, як метод філософії.
133-Предмет та призначення філософії.
134-Поняятя світогляду, його функції та історичні типи.
135-Поняття природи, його філософське осмислення.
136-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
137-Система діалектики: принципи, закони, категорії
138-Поняття матерії. Місце матеріалізму в історії філософії.
139-Закон єдності та боротьби протилежностей в діалектиці.
140-Поняття свідомості, її структури та функції
141-Наукове пізнання, його специфіка, рівні та форми організації
142-Поняття істини, її абсолютність та відносність
143-Поняття суспільної свідомості(СС), її структура.
144-Людина, як індивід, індувідуальність, особа та особистість.
145-Феномен релігії, його осмислення в філософії.

Скачать (410.6 Kb)

Категория: Философия | Добавил: toshiksun
Просмотров: 55876 | Загрузок: 18608 | Комментарии: 52 | Рейтинг: 4.5/93 |

Всего комментариев: 441 2 3 4 5 »
12.02.2010 Спам
44. Andrey
Спасибо! Очень помогло. cool

24.01.2010 Спам
43. Шурик
Супер))Так держать спс)))

21.01.2010 Спам
42. Игорь Сергеевич
Супер,ты молодец.огромное спасибо.так держать!!!! bye

17.01.2010 Спам
41. maRvel_
ти просто золотко!! respect агромнєйший!!))) heart

17.01.2010 Спам
40. Неуч
спасибо тебе,добрый человек,благодоря тебе еще один раздолбай не пошёл в армию))) biggrin

23.12.2009 Спам
39. Маша
Допоможіть знайти шпори з прогнозування соціально економічних явищ.Будь-ласка)))))))))))))))))))))))))) cry

22.12.2009 Спам
38. Янчик
как я благодарна таким людям! Столько труда. и все теперь для нас двоешников, которые все учат в последнюю ночь)))))) СЕНК СЕНК СЕНК!!!!!! biggrin

12.10.2009 Спам
37. Генрих
а)))))пасибки,очень помогло) biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin

12.10.2009 Спам
36. Таня
Огромное спасибо. Сжато, коротко и по существу. Респект. ok thumb

29.06.2009 Спам
35. Оля
нужны срочно шпоры по религии и логике.помогите

1-10 11-20 21-30 31-40 41-44
Форма входа
Друзья сайта
Подписка на рассылку

Шпаргалки с нашего сайта

Просто введите e-mail ;)
Made by Cooluck