КНЕУ / ФЕФ(6104) / II курс / 5ый поток (17-20)
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню
Категории каталога
Английский язык [2]
Applied economics and Grammar
Статистика [3]
Математическая статистика
Історія економіки,економічної думки [3]
История экономики и экономической мысли
Культурологія [1]
Культурология
Діловодство [5]
Діловодство з використанням комп'ютерної техніки. Деловодство
Основи правознавства [3]
Право
Макроекономіка [2]
Макроэкономика
Другие предметы [1]
Загружать шпоры по тем предметам, для которых не созданы категории
Политология [1]
Політологія


Главная » Файлы » Шпаргалки за 2 курс » Історія економіки,економічної думки

Шпаргалки и учебник по истории экономики
Скачать (1.33 Mb)

18.01.2008, 15:06

Внимание! Большинство шпаргалок написаны на УКРАИНСКОМ языке.

Шпаргалки на 100 и 140 вопросов, путеводители, деятели, вопросы к тестам и учебник по истории.1. Історія економіки та економіічної думки як наука.
2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки.
3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.
4. Економічне зростання і його детермінанти.
5. Економічний розвиток його критерії та детермінанти.
6. Предмет історії ек. та ек. думки.
7. Метод істор. ек. та ек. думки.
8. Завдання курсу істор. ек. та ек. думки.
9. Етапи та напрямки розвитку історії економіки.
10.Етапи розвитку історії екогомічної думки.
11. Підходи та критерії періодизауії господарського розвитку сус-ва.
12. Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського роз-ку: етапи його ро-ку, моделі та представники.
13. Привласнююче та виробничо-відтворююче гос-во: визначення, стук-ра, досягнення та обмежиність.
14. Неолітична революція та її вплив на господарський роз-к первісного сус-ва.
15. Еволюція гос-ва в давньому Єгипті та його відображення в памятках економчної думки.
16. Господарський роз-к та економіч. думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.
. Особдивості господарського роз-ку Давньої Індії та його відображення в памятках ек.думки
18. Особливості госп-го роз-ку та ек.думки Давнього Китаю.
19. Господарська діяльність в первісній історії Укр. Трипільська куль-ра та її знач.
20. Сис-ма „влада-власність” та її роль у роз-ку гос-ва Давнього Сходу.
21. Осьовий час та його роль у формуванні Зх. Та Сх. Цивілізацій.
Фор22. Загальна характеристика Сх. та Зх. цивілізацій в осьовий час.
23. Гос-во Індії в другій половині І тис.до н е.”Артхашастра”
24. Господарський роз-к Китаю в осьовий час та його ек.думка.
25. Господарський роз-к Давньой Греції в осьовий час. Реформи Солона.
26. Ек.погляди Ксенофонта, Платона, Арістотеля.
27. Особливості гос-кого роз-ку Давнього Риму доби республіки. Закони ХІІ Таблиць
28. Вілли та латифундії. Характерис-ка аграрного гос-ва Стародавнього Риму у працях Каттона Старшого, Варрона та Колумелли.
29. Криза рабовласницької сис-ми гос-ва та її висвітлення у працях Луція Колумелли.
30. Загальна характеристиеа Сх. та Зх.цвілізації доби Середньовіччя.
31. Особливості господар-го роз-ку сус-ва Європейської цивілізації у V-Xст.
32. Господарський роз-к держави франків у У-Хіст., загальна характеристика.
33. Формування великої земельної власності та її форми в Зх.Європі(аллод, бенефіцій, феод).”Салінічна правда”.
34. Феодальні форми гос-ва та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”.
35. Господарська система Західної Європи в ХІ – XV ст.
36. Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин в Західній Європі.
37. Корпоративні форми організації господарської діяльності у середньовічному місті(ремісничі
цехи та купецькі гільдії).Цехові статути.
38. Економічні погляди Хоми Аквінського
39. Господарство Київської Русі. «Повість минулих років»
40. Розвиток Феодального землеволодіння та його форми в Україні.Категорії залежного населення за «Руською правдою»
41. Місто та міське господарство в Київській Русі. «Руська Правда»
42. Утворення Галицько – Волинської держави як результат феодальної роздробленості. «Галицько – Волинський літопис»
земель у складі Польщі та Литви. Висвітлення цих процесів у документах («Литовські статути», «Устава на волоки»)
44. Передумови Індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи(Кінець XV-XVI ст)
45. Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства.
46. Вплив цивілізаційних факторів на становлення ринкового господарства в
західноєвропейських країнах.
47. Передумови та суть Великих географічних відкриттів
48. Роль Великих географічних відкриттів у становленні ринкового господарства суспільств Європейської цивілізації.
49. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки
50. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.
.51. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях
52. Господарська система Голландії у XVI – XVII століттях та причини її занепаду.
53. Піднесення Англії та створення ринкового устрою її економіки (XVI-XVII ст.)
54. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм
55. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.
56. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства.
57. Особливості господарського розвитку українських земель у XVI – XVIIст.
58. Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.
59. Суть та значення демократичної , індустріальної та освітньої революції для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.
60. Роль і місце національної держави в ринкових перетвореннях країн Європейської цивілізації ( середина XVII – середина XIXст.)
61. Промисловий переворот, його суть і значення для ринкового господарства.
62. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.
63. Загальна характеристика форм господарства національних економік в країнах Європейської цивілізації епохи вільної конкуренції.
64. Розвиток форм господарства в Англії (середина XVII – середина XIX ст.). А.Сміт про мануфактуру. К.Маркс про фабрику.
65. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції та їх значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації (Класична економічна теорія, історична школа, марксизм)
66. Розвиток ринкового господарства в Англії(середина XVII – середина XIX ст.).Висвітлення цих процесів у теоріях А.Сміта та Д.Рікардо.
67. Особливості розвитку ринкового господарства в Франції (середина XVII - середина XIX ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа.
68. Парцелярна система у Франції. ЇЇ суть і роль розвитку ринкової економіки країни.
69. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині(середина XVI - середина XIX ст.).
Висвітлення цих процесів у теоріях представників історичної школи та марксизму.
70. Історичні та соціально – економічні умови виникнення США.
71. Особливості становлення ринкового господарства в США. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч.Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні.
72. Теорії відносних (А.Сміт) та абсолютних (Д.Рікардо) переваг в зовнішніх економічних відносинах країн Європейської цивілізації та їх сучасне значення.
73. Господарський розвиток Німецьких земель та його відображення в національній системі політичної економії.
74. Історична школа: причини виникнення, сутність та етапи розвитку.
75. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX - початку XX ст.
76. Маржинальний напрям економічної думки
77. Промислове піднесення Німеччини та розвиток економічної думки наприкінці XIX - початку XX ст.. (Р.Штольцман,Р.Штаммлер, О.Шпанн, Ф.Оппенгеймер )
78. Нові форми господарювання у США наприкінці XIX – початку XX ст. Виникнення Інституціоналізму та його напрямки.
79.Розвиток господарства Англії наприкінці XIX – на початку XX ст.. і формування неокласичного напряму економічної думки. А. Маршалл.
80. Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці XIX – початку XX ст.
81. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.
82. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки XIX ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці.
83. Становлення Інституціональної наукової традиції в українській економічній думці.
84. Вплив німецької історичної школи на розвиток економічної думки в Україні.
85. Київська соціально – психологічна школа (М.Х.Бунге, М.І. Туган – Барановський, В.Я.Желєзнов, Д.І.Піхно) про закономірності
86. Синтетична теорія цінності М.І.Тугана – Барановського.
87. Особливості промислового розвитку України на межі XIX – XX ст. Українська економічна думка про становлення та суть монополій.
88. Становлення світового господарства. Концепції Імперіалізму як відображення зовнішньополітичної політики країн Західної Європи.
89. Вплив Першої світової війни на розвиток господарства європейських країн та США. Версальська угода та її економічна суть.
90. Причини виникнення виникнення та наслідки економічної кризи 1929 – 1933 років для країн Європейської цивілізації.
91. Криза світового господарства (1929 – 1933 рр.) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта.
92. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 -30 рр. XX ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М.Кейнса.
93. Економічна криза 1929 – 1933 років та особливості її прояву в Англії та Франції.На
94. Особливості економічної кризи 1929 – 1933 років у Німеччині. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.
95. Світове господарство в роки стабілізації. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.
96. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно – монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберлена, Дж. Робінсона.
97. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і провідних напрямів економічної думки в 50 – 70-ті роки XX ст.
98. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація в економічній думці в 50 – 70-ті роки XX ст.
99. Вплив військово – конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж.Маршалла.
100. Вплив інноваційно – технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 – 70-ті роки XX ст.. Концепції НТР.
101. Плив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ)на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 - -70-ті роки XX ст..
102. Вплив міжнародно – інтеграційних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50 -70-ті роки XX ст. та його відображення в дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі.
103. Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині XX ст..
104. Роз-к корпоративної форми господарства та їх відображення у економічній думці у другій половині ХХ ст.
105. Зростання національних економік провідних країн світу у 50-70-ті рр. ХХ ст.Неокейнсіанські теорії економічного зростання.
106. Вплив державного регулювання на роз-к національної економіки Англії та Франції у 50-70 рр.ХХ ст.
107. Німецьке економічне „диво” та роль представників німецького лібералізму в його підготовці.
108. Економічне зростання у США в 50-70-ті рр ХХ ст. Кейнсіансько-неокласичний синтез.
109. Економічний роз-к Японії в 50-70-ті рр. ХХ ст. Економічне зростання в інституціональній теорії.
110. Інтернаціоналізація та глобалізація світового гос-ва останньої третини ХХ-почат.ХХІст. та її відображення в економічній думці.
111. Економічні зміни в провідних країнах світу у 1970-х рр та їх відображення в посткейсіанстві.
112. Особливості роз-ку гос-ва Великобританії та США та їх відображення в англійському та американському посткейнсіанстві.
113. Проблеми функціонування господарської сис-ми та загальна характеристика нового кейсіанства у 80-ті рр.ХХ ст.
114. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр.ХХ-ХХІ ст.на роз-к гос-ва провідних країн світу.
115. Роз-к світової економіки в останній третині ХХ-ХХІ ст. „Рейганоміка” та „Тетчеризм”.
116.Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен.
117. Теорії економіки пропозиції іраціональних очікувань та їх практичне використання.
118. Зміна ролі факторів економічного роз-ку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ-Ххі ст.
119. Зміна галузевої структури вир-ва та становлення і роз-к теорії постіндустріального сус-ва.
121. Трансакційний сектор ек-ки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза.
122. інтеграція Європи та особливості економічного роз-ку в її умовах.
123. Становлення господарської сис-ми радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях укр.економістів.
125. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х рр ХХ ст.
126. Становлення адміністративно-командної сис-ми та її теоритичне обгрунтування в укр. економіч. Літературі 20-30хрр
127. Радянська індустріалізація, її джерела і соц-економіч.наслідки.
128. Форми господарювання в аграрному секторі Украіни в 20-30 роки ХХст. Суцільна колективізація та її наслідки.
129. Вибір економічної стратегії роз-ку в повоєнний період. Джерела відбудови та роз-ку гос-ва.
130. Спроби лібералізації адміністративно-командної сис-ит гос-ва в період „хрущовської відлиги”.
131. Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х рр.”Косигінська” реформа(1965р), її суть та реалізація в Укр.
132. Застійні явища в радянській економіці 70-х –перш.половини 80-х рр та проблеми вдосконалення гос-го механізму в радянській економічній літературі.
133. „Горбачовська перебудова” як спроба трансформції радянської сис-ми.
134. Реформи 60-90-х рр ХХ ст спроба вдосконалення радянської господарської сис-ми.
135. Стан економіки України на момент проголошення незалежності.
136. Перехід від командно-адміністративної до ринкової ек-ки та способи його обгрунтування в екоомічній літературі.
137. Основні напрямки ринкових перетворень в ек-ці Незалежної Укр. на першому етапі незалеж-го роз-ку(1991-1994рр)
138. Становлення та роз-к засад ринкової ек-ної сис-ми в Укр.(друга половина 90-х рр)
139. Основні напрями теоретичних досліджень в укр. ек-ній літературі 90-х рр ХХ ст.
140. Реформування аграрного сектора Укр. у 90-х рр ХХ ст.
Скачать (1.33 Mb)

Категория: Історія економіки,економічної думки | Добавил: Cooluck
Просмотров: 59818 | Загрузок: 19382 | Комментарии: 29 | Рейтинг: 4.1/80 |

Всего комментариев: 251 2 3 »
18.05.2010 Спам
25. Екатерина [Материал]
Напишите ответы! Плиз! Срочно надо!!! cry

Форма входа
Друзья сайта
Подписка на рассылку

Шпаргалки с нашего сайта

Просто введите e-mail ;)
Made by CooluckСайт управляется системой uCoz